Foundation and University publication

July, 2014
ರೇಣು ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಮಲ್ಯ
ಶರಣಗೌಡ
ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಲಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
ನೀರಜಾ ರಾಘವನ್
ಅನನ್ಯ ರಾಂಗೋಪಾಲ್