Good Schools - Government Primary School, Ganeshpur, Uttarkashi, Uttarakhand